ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről, a PP-KER KFT. (továbbiakban Szolgáltató), másrészről Megrendelő között mobil WC fülke kihelyezése és karbantartása tárgyában, az alábbi feltételekkel:

Jelen szerződés mobil WC fülkék ki- és elszállítására, bérbeadására és karbantartására terjed ki.

A WC fülkét jogi személy, vagy 18. életévét betöltött magánszemély igényelheti. Magánszemély esetén a megrendelés feltétele, hogy lakcímét, személyi igazolvány számát hitelt érdemlően igazolja, jogi személy esetén a cég adatait és a kapcsolattartó nevét írásos megrendelésen feltüntesse. A WC fülke kihelyezése és elszállítása mindenkor írásos megrendelés alapján történik. Megrendelő kötelezettsége, hogy a Szolgáltató részére kiszállítás, elszállítás és karbantartás alkalmával szilárd burkolatú úttesten a WC fülkéhez az akadálymentes megközelítést biztosítsa. Ennek elmulasztása miatt a WC fülke esetlegesen elmaradó karbantartásáért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Az elmaradt karbantartás többletköltségei a Megrendelőt terhelik. Amennyiben a Megrendelőnek lejárt tartozása áll fenn a Szolgáltató megtagadhatja a WC fülke kiszállítását. Amennyiben a Szolgáltató a karbantartási díj kifizetését, vagy a WC fülke rendeltetésszerű használatát nem látja biztosítottnak szintén megtagadhatja a további kiszállítást. A WC fülkét másnak bérbe, vagy kölcsönadni tilos! A WC fülkét a Szolgáltató fertőtlenítő anyaggal és tartozékaival feltöltve adja át a Megrendelőnek. A Megrendelő köteles a WC fülkét és tartozékait – kivéve a normál elhasználódást – ugyanolyan állapotban visszaadni, mint átadáskor volt. A WC fülke lopása, vagy a rajta keletkezett rongálása (sérülés, égés stb.) esetén a Megrendelő köteles a WC fülkén keletkezett kárt a Szolgáltatónak megtéríteni és kártérítés címén 350.000  Ft + áfa kártérítés címén megfizetni. Jelen szerződés kizárólag írásban mondható fel, 1 hetes felmondási idővel.  Amennyiben a Megrendelő nem rendeltetésszerűen használja a WC fülkét a Szolgáltató azonnali hatállyal jogosult felmondani a szerződést és a WC fülkét azonnali hatállyal jogosult elszállítani. A Megrendelő általi felmondás kizárólag a Szolgáltató általi írásos visszaigazolással együtt érvényes. Utólagos felmondás esetén a WC fülke bérletéről korábban kiállított számla nem kerül módosításra/érvénytelenítésre! Megrendelő a WC fülkét kizárólag a PP-KER KFT. munkatársának adhatja át. A karbantartási díj számfejtésének alapja a karbantartások, kiszállások száma. A számfejtési időszakok a következők:

  • Eseti: 1-4 napig tartó időtartam (általában rendezvények)
  • Rövid táv: 1-4 hétig tartó időtartam
  • Közép táv: 1-3 hónapig tartó időtartam
  • Hosszú táv: 4. hónaptól terjedő időtartam – mely havonta történő számlázással – tört hónapban történő lemondás esetén megkezdett hónap szerint történik a számlázás.

A karbantartási (szolgáltatási) díj magába foglalja:

  • A folyékony hulladék kezelését, annak elszállítását és a mindezekhez tartozó eszközök rendben tartását, higiéniai megfelelő állapotok biztosítását
  • Ki- és visszatelepítést
  • Üzembehelyezést
  • Közép távú időtartamtól a heti egyszeri karbantartást, fertőtlenítést, külső-belső mosást, vegyszerrel és papírral történő feltöltést

A WC fülke rongálódása, meghibásodása, vagy baleset esetén a Megrendelő írásban köteles a Szolgáltatót azonnal értesíteni. A WC fülke meghibásodása miatt keletkezett javítási számlákat a PP-Ker Kft. nem téríti meg a Megrendelőnek. A szerződésben foglalt irányelveket a PP-Ker Kft. magára kötelezőnek ismeri el. Kellő figyelmet kell fordítani a tisztességes és vonatkozó jogszabályok betartására mindkét fél esetében. Szolgáltató és Megrendelő a közöttük létrejött jogviszonyból eredő vitás kérdéseit elsődlegesen békés úton rendezi. Amennyiben a kölcsönös megegyezésre nincs mód az Esztergomi Járási Bíróságot jelölik meg, mint eljáró hatóságot.